గణనాలయముఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

అక్షర గణన పట్టిక మాదిరి.
తెలుగు భాగవతంలో సుమారు 3వేల రకాల అక్షరాలు (క. కీ, క్క వగైరా) వాడారు. ఇందులో వాడిన సుమారు 8లక్షల 55 వేల అక్షరాలు అన్నింటిని వేటికివాటిని విడదీసి. జల్లించి, ఎంచి, గణించి దత్తై చేయడమయింది ,. పూర్తి దత్తై పెద్దది కావున అంతా ఇక్కడ చూపలేము కనుక ఈ దత్తై ఎలా ఉంటుందో చిన్న మాదిరి చూపబడింది... నకారాది పొల్లులు సైతం విడదీసి వేరే అక్షరంగానే చూపడం అయింది. ఛందో గణనలో ముందు అక్షరంతో కలిపి గురువుగా తీసుకోబడుతాయి..

అక్షర సంఖ్య
సం.అక్షరగ్రంథంప్రద్వి - - - ద్వా
.రకాల
అక్షరాలు
298014701328 - - - 922
.మొత్తం
అక్షరాలు
8548065244033520 - - - 13644
1)3687421131530 - - - 592
2)బు2319315211210 - - - 581
3)220251345791 - - - 307
- - 0 - -
- - 0 - -
- - 0 - -
2978)హ్వం1 - - -
2979)హ్వు1 - - -
2980)హ్వేం11 - - -
2981)హ్వో1 - - -
- - -